Aan de leden van de Cavalier Club Nederland 


Hierbij nodig ik u namens het bestuur uit voor de eerstkomende Algemene Ledenvergadering op

 vrijdag 16 oktober 2020 ­ aanvang 20.00 uur 

 Cult. Centrum De Camp 

Bosrand 15­17, 3931 AP Woudenberg ­ tel. 033­2864748 

_________________________ 

 AGENDA 

1. Opening  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen ALV d.d. 29 mei 2019 (gepubliceerd in Vizier nr.2‐20) 

4. Uitreiking aandenken aan leden, die 25 jaar lid zijn van de CCN (zie toelichting) 

5. Jaarverslag van de secretaris  (gepubliceerd in Vizier nr.2‐20) 

6. Jaarverslag van de penningmeester (zie toelichting) 

7. Verslag van de kascontrole­commissie 

8. Benoeming nieuwe kascommissieleden (zie toelichting) 

9. Goedkeuring van de begroting 2019 

10. Contributievaststelling. 
Het bestuur stelt voor de huidige tarieven voor Nederlandse en buitenlandse 
leden te handhaven  a. voor het hoofdlid € 35,00 per jaar;  
b. voor het gezinslid  € 7,00 p.j.; c. voor buitenlandse hoofdleden € 45,00 p.jaar.  

11. Jaarverslag van de geboortemeldingen (gepubliceerd in Vizier nr.2‐20) 

12. Jaarverslag van de evenementencommissie (gepubliceerd in Vizier nr.2‐20) 

13. Jaarverslag van de redactie (gepubliceerd in Vizier nr.2‐20) 

14. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 

15. Uitslag bestuursverkiezing  

 PAUZE 

 16.   Rondvraag     

18.   Sluiting        

 

Toelichting op de agenda 

Ad. 4  - Er zijn dit jaar 5 leden die 25 jaar lid zijn, t.w.:  

Mw. M. Grouwels‐Muijrers, mw. L.J.T. Jorritsma‐Detering, 
mw.L. v.d.Ven‐v.Esch, mw. G.H. de Vries en dhr. M.W.B. de Zwart. 

 Ad. 6  - De financiële jaarstukken zullen deze tijdens de jaarvergadering ter inzage liggen.  

Ad. 8  -  De kascontrole­commissie bestaat uit mw. Angela Nijland en mw. Renate Pluimes,
            reservelid is mw. Rianne Konijnenburg. Er zal een nieuw reservelid gekozen moeten worden
            bij aftreden van eerste lid. 

 Ad. 14  -  Aftredend volgens het rooster en herkiesbaar zijn de bestuursleden  
               dhr. Patrick van Zuuk en mw. Ria Kavelaars-­van Loenhout 

               Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor: Mw. W.J. Schrander
               Mw. Schrander heeft zich op deze website reeds voorgesteld.


Volgens de statuten van de Cavalier Club Nederland, art.9 lid 3  zijn de leden bevoegd tot het stellen van tegenkandidatuur.*) 

*) De benoeming  van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht door het berstuur bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.  Een voordracht van vijf of meer leden moet ten minste acht dagen vóór de vergadering bij het  secretariaat van de ver­eniging worden ingediend. Deze voordracht moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de voorgedragene dat deze bij een eventuele benoeming deze ook zal  aanvaarden.  

 

Carla Kok- van Hoften, waarnemend secretaris